531. plenarno zasjedanje EGSO-a

18.01.2018.

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

 

Na plenarnom zasjedanju su, između ostalih usvojena mišljenja o Godišnjem programu rada Unije za europsku normizaciju za 2018. (INT/830), Usvajanju sveobuhvatnog pristupa industrijskoj politici u EU-u – poboljšanje poslovnog okruženja i potpore konkurentnosti europske industrije (INT/833), Pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (TEN/648), Zrakoplovstvo: otvorena i povezana Europa (TEN/641), Borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja (INT/831), Načinima odvraćanja od utaje i izbjegavanja plaćanja poreza (ECO/436), Ekonomskoj politici europodručja 2018. godine (ECO/444) i druga.

 

Jedno od mišljenja koje je izazvalo najdužu raspravu i najviše amandmana je TEN/637 - Razdoblje vožnje i odmora, radno vrijeme i upućivanje radnika. Riječ je o dijelu opsežnije revizije zakonodavstva Unije u području cestovnog prometa koja je u tijeku. Ključna socijalna pravila koja se odnose na cestovni prijevoz uključuju odredbe o organizaciji radnog vremena vozača (Direktiva 2002/15/EZ), minimalne uvjete za provedbu (Direktiva 2006/22/EZ), pravila o vremenu vožnje, stankama i razdobljima odmora (Uredba (EZ) br. 561/2006 - „Uredba o vremenu vožnje“) te odredbe o upućivanju radnika (Direktiva 96/71/EZ i Direktiva 2014/67/EU o provedbi). Ti su pravni akti dio širih nastojanja usmjerenih na poboljšanje uvjeta rada vozača, osiguranje poštenog tržišnog natjecanja među prijevoznicima i poboljšanje sigurnosti na europskim cestama te osiguranje ravnoteže između socijalne zaštite vozača i slobode prijevoznika da pružaju prekogranične usluge. U ex post evaluaciji socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu i njegove provedbe, koja je provedena u razdoblju 2015. – 2017. kao dio programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT), zaključeno je da se postojećim pravilima ne rješavaju djelotvorno i učinkovito rizici pogoršanja uvjeta rada i narušavanja tržišnog natjecanja. Tomu su razlog nedostaci u pravnom okviru. Određena su pravila nejasna, neprikladna ili ih je teško primijeniti ili provesti, zbog čega se zajednička pravila različito provode u državama članicama te se stvara rizik od fragmentacije unutarnjeg tržišta. Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa predviđa holistički pristup rješavanju rizika od neprimjerenih uvjeta rada za vozače, uključujući uvjete i odredbe zapošljavanja, uz istovremeno ublažavanje prekomjernih regulatornih opterećenja za prijevoznike i sprječavanje narušavanja tržišnog natjecanja. U ex-post evaluaciji također je zaključeno da su glavne utvrđene poteškoće povezane s nedostacima samih pravila, ali i s nedovoljnom provedbom te nemogućnošću rješavanja novih socijalnih i tržišnih izazova s kojima se sektor suočava. Cilj Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa jest ispraviti utvrđene nedostatke i pružiti pomoć u poboljšanju uvjeta rada i poslovanja u sektoru. To će se postići pojašnjenjem i ažuriranjem određenih odredaba i daljnjim unaprjeđenjem upotrebe postojećih i budućih tahografa kako bi se omogućila isplativija provedba.


U svojemu Mišljenju o predloženim izmjenama Direktive i Uredbea EGSO prepoznaje važnu ulogu prijevoza kao pokretača gospodarstva EU-a i podržava Europsku komisiju u njezinim ciljevima da osigura da EU ostane predvodnik u čistoj, konkurentnoj i povezanoj mobilnosti u budućnosti. Također pozdravlja činjenicu da je Europska komisija pokrenula inicijativu s ciljem pojašnjavanja regulatornog okvira za cestovni promet i jamčenja njegove bolje provedbe te tješnje suradnje među državama članicama.

 

Međutim, EGSO smatra da se predloženim izmjenama zakonodavstva o vremenima vožnje i trajanju odmora, kao i o upućivanjima vozača, neuspješno rješavaju utvrđeni problemi u cestovnom prometu u nekoliko aspekata, uključujući u pogledu toga da pravila nisu učinjena jednostavnijima, jasnijima i lakše provedivima. EGSO naglašava da su zaštita socijalnih prava, tako da se jamči i provedba i provedivost pravila, te jamčenje pravednog tržišnog natjecanja uz smanjenje opterećujućih postupaka jedini način koji omogućuje ostvarenje programa Europske komisije za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve. U Mišljenju EGSO izražava žaljenje zbog toga što predložene izmjene, osobito u pogledu putnika u autobusnom prijevozu, ne dolaze s temeljitom procjenom sigurnosti putnika, vozača ili cesta.

 

U Mišljenju se kaže da bi EGSO pozdravio studiju o umoru vozača na razini cijele Europske unije te izražava žaljenje zbog toga što Europska komisija nije osigurala rješenje za taj problem.

 

Tijekom plenarne rasprave održane su i dvije opće rasprave. Prva se odnosila na financiranje pakta za klimu, u kojoj je sudjelovao Miguel Arias Canete, povjerenik za klimatsku i energetsku politiku. U svojem je izlaganju predstavio planove i aktivnosti, a posebice planirana financijska sredstva, koja Europska unija namjerava uložiti u rješavanje pitanja klimatskih promjena i dekarbonizacije jer, kako je rečeno, današnja ulaganja trebala bi spasiti svijet sutrašnjice.

 

U drugoj je raspravi Zornitsa Roussinova, zamjenica ministra rada i socijalne politike Bugarske predstavila prioritete bugarskog predsjedništva Vjeća EU s posebnim osvrtom na područje socijalne politike.

 

EGSO je savjetodavno tijelo svim tijelima odlučivanja na razini Europske unije. Od 350 članova 9 ih je iz Hrvatske, a hrvatske sindikate zastupaju Ana Milićević Pezelj (SSSH), Vilim Ribić (MHS) i Marija Hanževački (NHS). (MH)