Fina – informacija o dospjelim neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata

13.07.2012.

Fina - U informaciji o kretanju dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, Financijska agencija prikazuje prijavljene dospjele osnove za plaćanja poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost) i građana, sa stanjem na dan 31. svibnja 2012. godine. Informacija o kretanju dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata i građana temelji se na podacima koje, slijedom svojih zakonskih ovlasti, Financijska agencija prikuplja, objedinjava te prezentira.

 Od 1. siječnja 2011. godine počela je primjena novog sustava provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koji je uređen Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. Temeljem navedenih propisa postupak ovrhe na novčanim sredstvima tehnološki je unaprijeđen, tako da je uveden jedinstven postupak, metodologija i redoslijed u izvršenju osnova za plaćanje te jedinstveni obračun zateznih kamata, jedinstven sustav izvještavanja temeljen na izvornoj dokumentaciji, što cijeli sustav čini transparentnijim, efikasnijim, ažurnijim i donosi ujednačenost u primjeni propisa. Provođenje ovrha na svim kunskim i deviznim računima ovršenika, u svim bankama, prema OIB-u ovršenika i bez njegove suglasnosti, čini sustav djelotvornim, što pokazuju i podaci prezentirani u Informaciji. Ovime se otvara mogućnost brže naplate i smanjenja troškova postupka ovrhe na novčanim sredstvima.

 

Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, u svibnju 2012. g., iznosi 44,56 milijardi kuna. Od ukupno 74.196 blokiranih poslovnih subjekata, nešto više od polovine pravne su osobe (52,1%), s tim da se na njih odnosi najveći dio iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje ili 82,6%.


Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. svibnja o. g., bilo je blokirano 223.840 građana, što je za 6% više u odnosu na stanje krajem travnja o. g. Njihov dug iz osnova iznosio je 14,32 milijardi kuna, 700 milijuna više u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na stanje krajem prethodne godine, broj nelikvidnih poslovnih subjekata u kratkotrajnoj blokadi manji je za 6,8%, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći za 46,6%. U blokadi do 60 dana bilo je 2.356 pravnih osoba, što je za 398 pravnih osoba manje nego u travnju o.g. Nešto više od 75% poslovnih subjekata u dugotrajnoj je blokadi, a iznos njihove blokade čini 81,2% iznosa ukupnoga duga. Broj insolventnih poslovnih subjekata u blokadi dužoj od 360 dana, kao i iznos njihovih neizvršenih osnova za plaćanje, u odnosu na travanj, nešto je veći, broj poslovnih subjekata za 1,4%, a iznos za 0,7%. Kod poslovnih subjekata koji su u blokadi više od godinu dana, i dalje dominiraju oni koji su blokirani 5 i više godina, njih je 36,7%.

 

Po trajanju blokade dominiraju poslovni subjekti koji su blokirani duže od godinu dana, kako po broju tako i po iznosu blokade.

Od 38.663 blokirane pravne osobe, njih 37.297 ili 96,5% odnosi se na pravne osobe iz sektora gospodarstva. Na pravne osobe iz sektora gospodarstva odnosi se 36,5 milijardi (99,2%) neizvršenih osnova za plaćanje, dok na pravne osobe koje nisu svrstane u sektor gospodarstva, otpada 282,5 milijuna kuna (0,8%).

 

Više od tri četvrtine poslovnih subjekata u blokadi je više od 360 dana, a iznos njihove blokade čini 81,2% iznosa ukupnoga duga. Kod poslovnih subjekata koji su u dugotrajnoj blokadi, duže od godinu dana, dominiraju oni koji su blokirani 5 i više godina, njih je 36,7%.

Kao i kod pravnih, najmanji je iznos prijavljenih dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje nelikvidnih fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost (dalje: fizičke osobe) u trajanju od 31 do 60 dana, koji iznosi 46,1 milijun kuna, a najveći iznos fizičkih osoba u blokadi neprekidna trajanja više od 360 dana, on iznosi 6,96 milijardi kuna.

 

Promatramo li pojavu insolventnosti prema trajanju blokade i vrsti poslovnih subjekata, pravnih i fizičkih osoba, vidno je da dominiraju pravne i fizičke osobe u dugotrajnoj blokadi, 360 i više dana. Na pravne osobe koje su u blokadi duže od jedne godine odnosi se 75,6% blokiranih pravnih osoba, dok je udjel fizičkih osoba u dugotrajnoj blokadi nešto manji, njih je 75,1% od ukupnoga broja blokiranih fizičkih osoba.

 

Veliki dio pravnih osoba (76,8%), odnosno njih 22.421, koje su u dugotrajnoj blokadi, pravne su osobe bez zaposlenih radnika. Njihov ukupan dug iznosi 17,3 milijarde kuna. Kod fizičkih osoba koje su dugotrajno blokirane njih 59,6% ili 15.901, jesu fizičke osobe bez zaposlenih radnika, a njihov ukupan dug iznosi 3,9 milijardi kuna.