FINA: POJAŠNJENJE ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

04.12.2012.

(www.fina.hr) Povodom netočnih informacija koje su se pojavile u medijima o primjeni Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u kojima se navodi da se članak 13. odnosi i na građane pojašnjavamo sljedeće:

Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u daljnjem tekstu ZFPPN) implementiraju se u hrvatski pravni sustav odredbeDirektive 2011/07/EU Europskog parlamenta i Vijeća od dana 16. veljače 2011. godine o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima (u daljnjem tekstu EU direktiva 2011/07/EU).

Iz odredbi članka 11. i 12. ZFPPN jasno je da se odredbe odnose na ugovore sklopljene između:

- poduzetnika

- poduzetnika i osoba javnog prava.

 

Sukladno navedenom i paušalna naknada u iznosu od 300 kuna iz članka 13. odnosi se na ugovore između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava, te se ni u kojem slučaju ne može primijeniti na građane.

 

Člankom 3. ZFPPN poduzetnik je određen kao pravna i fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti.

 

Sukladno odredbama članka 3. ZFPPN osobe javnog prava jesu javni i sektorski naručitelji kako su utvrđeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika.

 

Javni naručitelji su:

 

1. državna tijela Republike Hrvatske,

2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

3. pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

– da se financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne odnosno iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave ili sredstava drugih takvih pravnih osoba u iznosu većem od 50%, ili

– da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe, ili

– da više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova imenuju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe,

4. zajednica tijela iz točaka 1. i 2. ili pravnih osoba iz točke 3.

 

Popis javnih naručitelja propisuje ministar nadležan za gospodarstvo Pravilnikom o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.

 

Sektorski naručitelji su:

 

1. javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti, a to su plin, toplinska i električna energija, vodoopskrba, istraživanje ili vađenje nafte, plina, ugljena ili ostalih krutih goriva, prijevozne usluge (koje se pružaju javnosti u području prijevoza željeznicom, gradskom željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarom) zatim djelatnosti zračnih, morskih i riječnih luka te poštanske usluge u slučajevima kada nabavljaju robu , radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti.

2. trgovačka društva u kojima javni naručitelj ili više javnih naručitelja ima ili može imati neposredan ili posredan prevladavajući utjecaj na osnovi njihova vlasništva, financijskog udjela ili na osnovi pravila koja vrijede za društva i koja obavljaju jednu ili više prethodno navedenih djelatnosti, te kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti,

3. subjekti koji na temelju posebnog ili isključivog prava koje im je dodijelilo nadležno tijelo obavljaju jednu od navedenih djelatnosti iz točke 1. ili kombinaciju tih djelatnosti kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti, a nisu javni naručitelji ili trgovačka društva u smislu točaka 1. i 2.

 

Popis sektorskih naručitelja iz stavka propisuje ministar nadležan za gospodarstvo Pravilnikom o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.