Informacija o Prvom sastanku Europskog radničkog vijeće UniCredit Group u 2015. godini

07.07.2015.

U Milanu je od 26. do 28. svibnja 2015. održan Prvi sastanak Europskog radničkog vijeće UniCredit Group (UEWC)u 2015. godini. Kao predstavnici radnika UniCredit Group u Hrvatskoj na Sastanku su sudjelovali Katarina Pižeta Morina i Igor Samardžija.

Na pripremnom sastanku samo članova UEWC-a se raspravljalo o izmjenama Ugovora o osnivanju UEWC kako se povećao broj zastupljenih država u izvršnom odboru te kako bi se isti prilagodio trenutnoj situaciji u Grupu (broj radnika, uključene države i drugo).

 

Na sastanku članova UEWC-a s rukovodstvom Grupe prezentirani su financijski rezultati u prvom kvartalu 2015. godine, trenutna situacija na financijskom tržištu u Europi i aktivnosti Grupe u ostvarivanju strateških planova.

 

Osim toga, Jeremy Waddington, profesor na Manchester Business School, Sveučilišta u Manchesteru održao je vrlo interesantno predavanje o Trenutnoj situaciji i važnosti europskih radničkih vijeća i perspektivama daljnjeg razvoja.

Na dobar i kvalitetan rad svakog europskog radničkog vijeća (dalje: „ERV“) utječe:

-          kvaliteta informacija i konzultacija ,

-          pravovremenost informacija i konzultacija,

-          educiranost članova europskih radnički vijeća,

-          različitost kultura i razine socijalnog dijaloga u državama iz kojih su izabrani članovi ERV,

-          shvaćanje uloge ERV od strane samih članova i odgovornih osoba u ljudskih resursa tvrtki uključenih u grupu koja je osnovala ERV,

-          kontinuiranost u članstvu ERV te učestalost izmjena članova.

 

Uloga i značaj ERV će se u budućem razdoblju povećavati i ERV će imati značajnu ulogu u sklapanju multinacionalnih ugovora između rukovodstva i radnika/ERV o bitnim pitanjima socijalnih odnosa. Veliku podršku u sklapanju takvih ugovora pruža UNI Global Union koji je do sada sudjelovao u sklapanju 50-tak takvih multinacionalnih ugovora u cijelom svijetu (npr. Allianz, Metro Group, France Telekom S.A., Telekom Indonesia, Adecco, Banco do Brasil, Eurosport i drugi). Navedeno jačanje uloge ERV ne znači smanjenje važnosti sindikata nego će dovesti do sinergijskih efekata u borbi za prava radnika.